ประวัติภาควิชา

​ประวัติภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน


          ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2512  ซึ่งในขณะนั้นเรียกว่า  "หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"  เปิดให้บริการผู้ป่วยพร้อมกับเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงแก่ผู้ป่วยที่มาขอรับบริการ ณ ห้องฉุกเฉินด้วยอาการรุนแรงและรีบด่วนซึ่งต้องได้รับการตรวจรักษาทันที  นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้าน  นักศึกษาแพทย์  นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  นักศึกษาพยาบาล  ตลอดจนนักศึกษาจากต่างประเทศที่เข้ามาเรียนรู้ด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลผู้ป่วย  รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลที่แพทย์และอาจารย์แพทย์จากภาควิชาต่างๆ ใช้ทำการวิจัยทางด้านการรักษาผู้ป่วย  ตลอดจนผลิตนวัตกรรมทางด้านการรักษาผู้ป่วยอีกด้วย

          หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ในระยะเวลาที่ผ่านมาขึ้นตรงต่อสำนักงานคณบดี  โดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและการปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  สำนักงานธุรการหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ห้องฉุกเฉิน  หอสังเกตอาการ 1  สำหรับสังเกตอาการผู้ป่วยหญิงและเด็กไม่เกิน 72 ชั่วโมง  จำนวน 21 เตียง)  และหอสังเกตอาการ 2  (สำหรับหอสังเกตอาการผู้ป่วยชายไม่เกิน 72 ชั่วโมง  จำนวน 21 เตียง)

          ต่อมาในปี พ.ศ.2547  ที่ประชุมกรรมการประจำคณะฯ เห็นชอบให้เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Physician : EP) เพื่อสร้างองค์ความรู้  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการวิจัยในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  รวมทั้งให้พัฒนาจากหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  เป็นภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

          เดิมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ตั้งอยู่ที่ชั้น 1  อาคาร 2 (ปัจจุบันคือ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ)  และเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2553  ได้ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 3  อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างใหม่และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

          รายนามหัวหน้าภาควิชาจากอดีตถึงปัจจุบัน
          วาระปี  2547-2552       ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์สันต์  หัตถีรัตน์
          วาระปี  2552-ปัจจุบัน     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

 

อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลรามาธิบดี


            

แผนผังภายในห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี