ห้องแสดงภาพ

gallery_group

ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์

gallery_group

CONGRATULATION

gallery_group

ภาพงานประชุมวิชาการ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

gallery_group

International Conference in EM Challenges in Emergency Medicine 30 ม.ค. - 1 ก.พ.55

gallery_group

งานเลี้ยงปีใหม่ปีล่าสุดครับ

gallery_group

การลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 25-26 มกราคม2554

gallery_group

เยี่ยมชม EMS โรงพยาบาลต่าง ๆ ใน Elective EMS รามา

gallery_group

Primary Survey( A B C D ) workshop 1

วันที่ 28 มกราคม 2554 Airway and C-spine immobilization workshop ผู้เข่าร่วม ~ 30 คน เวลา 12.00 - 15.00 น. อาหารกลางวัน 11.30 - 12.00 น พิธีเปิด 12.00 - 12.10 น. Lecture : 1. การดูแลทางเดินหายใจในผู้ป่วยทั่วไป (Non-traumatic patient) 12.10 - 12.35 น. อ.ไชโย Lecture : 2. การดูแลทางเดินหายใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุ (Traumatic patient) 12.35 - 13.00 น. อ.ไชยพร Break 13.00 - 13.10 น Station 1 (13.10 - 13.45 น.) : Adult airway W/S พญ.รัดเกล้า/อ.พงศกร Station 2 (13.45 - 14.10 น.) : Pediatric airway W/S พญ.วราพร/อ.อารักษ์ Station 3 (14.10 - 14.35น.) : Difficult airway พญ.ธาวิณี / อ.รพีพร Station 4 (14.35 - 15.00น.) : C-spine immobilization นพ. บดีภัทร วรฐิติอนันต์/อ.ปุงควะ

gallery_group

ลอยกระทง 53 ครับ

gallery_group

โครงการอบรมการกู้ชีพเบื้องต้นของ EMS รพ.รามาธิบดี 6/11/2552

|« « 1 2 » »|
 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี