ห้องแสดงภาพ » ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์

นักศึกษาแพทย์ถ่ายภาพร่วมกับอาจารย์

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี