บุคลากร » ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น

    ผศ.นพ.ไชยพร  ยุกเซ็น

การศึกษา 

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (ปี 2547)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2553)

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- แพทย์ใช้ทุน  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  (ปี 2547 – 2548)
- แพทย์พี่เลี้ยงแผนกศัลยกรรม  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  (ปี 2548 -2550)
- แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2551 – 2553)
- อาจารย์แพทย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2553 – ปัจจุบัน)

 

การศึกษาดูงาน

- การประชุมมหาราชวิชาการ  Asthma  มหันตภัยเงียบ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  (5 ตุลาคม 2547)
- การประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 21  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  หัวข้อ  "เวชปฏิบัติทั่วไป รับภัยพิบัติ"
  (17 – 19 สิงหาคม 2548)
- อบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง  “Advance Cardiac Life Support”  (18-19 กันยายน 2550)
- การประชุมพิษวิทยาแห่งชาติ  ครั้งที่ 1  “โลกทัศน์ทางด้านพิษวิทยา”  (17-18 พฤศจิกายน 2551)
- อบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก  “Pediatric Advance Life Support”  (14 กุมพาพันธ์ 2552)
- International SOS Medical Transportation Standards, Aero-Medical Transportation Training Module  (15-16 Jan. 2010)
- Basic Diaster Life Support  (2551)
- Advance Trauma Life Support  (2551)
- 3rd International Echocardiogram Symposium and Workshop
- WINFOCUS- Ultrasound-Enhanced Critical Management Course Basic Level 1-Provider
- ฝึกปฏิบัติงานประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล Woolongong  ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 เดือน  (สิงหาคม 2552)
- อบรม Instructor Course for Advanced Cardiovascular Life Support  (13-15 กันยายน 2553)

 

ประกาศนียบัตร  (Certification)

- แพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ผู้อุทิศเวลาให้กับภาควิชา  ประจำปีการศึกษา 2551  (15 มิถุนายน 2552)
- ผู้จัดอบรมวิทยากรในหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน  (ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 6 พ.ย. 2552)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ขวัญใจแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ประจำปีการศึกษา 2552 
- Certificate International Disaster Management, Bournemouth, United Kingdom
-
Certificate of Mass Casualty Simulation System (MacSim) Instructor Course, Bangkok, Thailand

 

ผลงานทางด้านวิชาการ

RESEARCH : Validity of “Ramathibodi traumatic brain injury guideline” for discharge in low risk and moderate risk traumatic brain injury patients.

ARTICLE : ภาวะตอบสนองไวเกินของ Carotid sinus (Carotid sinus hypersensitivity ) Clinic 2009

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔
E-mail  chaipool0634@hotmail.com

 

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี