บุคลากร » ผศ.นพ.ปุงควะ ศรีเจริญ

   ผศ.นพ.ปุงควะ  ศรีเจริญ

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ปี 2550)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  (ปี 2553)    

 

ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์แพทย์  ภาควิชาเวชศ่าสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2553 – ปัจจุบัน)

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี