บุคลากร » อ.พญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

   พ.ญ.พิชญ์สุชา สงวนวิทย์

 

การศึกษา

 

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ปี 2549)

- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555)

 

ประสบการณ์การทำงาน

 

- นายแพทย์ 4  โรงพยาบาลชลบุรี  (ปี 2550 - 2551)

- นายแพทย์ 4  โรงพยาบาลบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี  (ปี 2551 - 2552)
- อาจารย์แพทย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555 - ปัจจุบัน)

 

ผลงานที่ได้รับ

 

- รองประทานชมรมโครงการพัฒนาอนามัยและชนบท  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ปี 2546)
- เลขานุการชมรมจริยธรรม  สโมรสรนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ปี 2548)

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี