บุคลากร » อ.พญ.ธาวินี ไตรณรงค์สกุล

พ.ญ.ธาวินี  ไตรณรงค์สกุล

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ปี 2549)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555)

 

ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์แพทย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555 - ปัจจุบัน)

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔
E-mail : t_noon65@hotmail.com

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี