บุคลากร » อ.พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล

    พญ.ธิดาทิต ประชานุกูล

การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ปี 2549)
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555)

 

ประสบการณ์การทำงาน

- อาจารย์แพทย์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  (ปี 2555 - ปัจจุบัน)

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔
E-mail : thidathit.pra@mahidol.com

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี