บุคลากร » รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา

       รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
- อนุมัติบัตร  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 
- อนุมัติบัตร  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

- ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์แพทย์ ณ โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔ ถึงปัจจุบัน
- ดำรงตำแหน่ง  รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ตั้งแต่  ๑ ต.ค. ๒๕๕๒ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๒
- ดำรงตำแหน่ง  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๓  จนถึงปัจจุบัน
- คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

การศึกษาดูงาน

- ศึกษาดูงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ ประเทศออสเตรเลีย  และสิงคโปร์
- ศึกษาดูงานและปฏิบัติงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี