บุคลากร » อ.นพ.อารักษ์ วิบุลผลประเสริฐ

       นายแพทย์อารักษ์  วิบุลผลประเสริฐ


การศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ประสบการณ์ในการทำงาน

ด้านการบริหาร
     - ประธาน PCT (Patient Care Team)
     - คณะกรรมการสารสนเทศของคณะฯ
     - ผู้ดูแลงานด้านสารสนเทศของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ด้านการสอน / วิทยากร
     - อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์  และแพทย์ประจำบ้าน  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
     - วิทยากรบรรยายวิชาการหัวข้อต่างๆ ให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล
     - วิทยากรบรรยายการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR
     - วิทยากรบรรยาย “Emergency Procedure Workshop”

ด้านบริการวิชาการ

     - จัดทำโครงการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
        ในอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
    - จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล

 

สถานที่ทำงาน

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๒๒๐๑-๑๔๘๔     โทรสาร  ๐-๒๒๐๑-๒๔๐๔

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี