เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

วัตถุประสงค์ของ www.ERRAMA.com

1. ให้คำปรึกษานักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ทั่วไป พยาบาล และบุคคลที่มีความสนใจ โดยมุ่งเน้นให้คำแนะนำและให้ความรู้ทางการสาธารณสุขเป็นหลัก

2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการแพทย์

3. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารของเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รามาธิบดี และเป็นสื่อกลางการติดต่อของแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

4. เป็นสื่อกลางการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์กับอาจารย์แพทย์ และภาควิชา

ประเภท :
รหัสรูป :

 
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยศูนย์เอรวัณสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยAmerican College of Emergency Medicineโรงพยาบาลรามาธิบดี